ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI Polskiego Towarzystwa Położnych w Katowicach ul. Francuska 16 (IV piętro) 40-027 KatowicePolskie Towarzystwo Położnych jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, o charakterze naukowym i  zawodowym, posiadającym osobowość prawną, działającym na podstawie  Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855 z  późn. zm.). Celem Polskiego Towarzystwa Położnych jest: współudział w ustalaniu kierunków rozwoju praktyki położniczej   podnoszenie poziomu jakości profesjonalnej opieki położniczej i  ginekologicznej świadczonej przez położne na rzecz kobiety i jej rodziny  doskonalenie zawodowe położnych poprzez wdrażanie najnowszych  osiągnięć wiedzy medycznej w dziedzinie położnictwa, neonatologii i  ginekologii oraz dziedzin wspomagających nauki medyczne  zachęcanie i wdrażanie członków do samokształcenia oraz  systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział  w różnych formach doskonalenia podyplomowego  współuczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu założeń oraz  programów polityki zdrowotnej promującej zdrowie kobiet i rodzin  oczekujących narodzin dziecka  kształtowanie pozytywnych postaw wobec zdrowia i jego promocji oraz  profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych, w dziedzinach:  płciowości, dojrzewania, aktywności seksualnej i przygotowania do  rodzicielstwa – w aspekcie biologicznym, wychowawczym i społecznym  oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa  opracowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych oraz ich  redagowanie na łamach czasopism fachowych   upowszechnianie zasad kodeksu etyki zawodowej położnej  reprezentowanie i ochrona zawodu położnej  Polskie Towarzystwo Położnych realizuje swoje cele poprzez: współpracę z towarzystwami naukowymi, a w szczególności z Polskim  Towarzystwem Ginekologicznym, Polskim Towarzystwem Medycyny  Perinatalnej i Polskim Towarzystwem Neonatologicznym oraz szkołami  wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą  zmierzającymi do podniesienia wiedzy z zakresu położnictwa, neonatologii i  ginekologii  współpracę z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych oraz z  samorządami innych zawodów medycznych w kraju i za granicą  współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami  resortowymi i instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego działającymi na  rzecz zdrowia kobiety, dziecka, rodziny i społeczeństwa  współpracę z konsultantem krajowym i konsultantami wojewódzkimi w  dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego oraz innych  pielęgniarstw  współpracę z konsultantem krajowym i konsultantami wojewódzkimi w  dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii  zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki  zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia, a w szczególności w  sprawach organizacji opieki nad matką i dzieckiem  określanie standardów profesjonalnej opieki w fizjologicznym i  patologicznym przebiegu ciąży, porodu i połogu oraz w odniesieniu do  kobiety zdrowej, zagrożonej chorobą i chorej ginekologicznie  inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych  promowanie osiągnięć naukowych oraz najlepszych rozwiązań  organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia kobiety i rodziny  organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji oraz posiedzeń naukowych  delegowanie przedstawicieli Towarzystwa na międzynarodowe kongresy,  zjazdy i sympozja  pomoc naukową i poradnictwo fachowe na rzecz członków Towarzystwa  opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i  podyplomowego, a w szczególności specjalizacji zawodowych położnych  opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących ochrony zdrowia  i wykonywania zawodu położnej  występowanie z wnioskami legislacyjnymi dotyczącymi kształcenia i  wykonywania zawodu położnej  delegowanie przedstawicieli Towarzystwa do udziału w komisjach  konkursowych na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych  opieki zdrowotnej oraz specjalistycznych komisjach kwalifikacyjnych i  egzaminacyjnych  zgłaszanie i opiniowanie wniosków w sprawach odznaczeń resortowych i  państwowych